Opći uvjeti poslovanja | Rockwell Automation distributor | ControlTech

PDF version

 

Opći uvjeti poslovanja ControlTech d.o.o.
u skladu s člankom Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) ( u daljnjem tekstu "Opći uvjeti" ili "uvjeti").

 

ČLANAK 1. - SVRHA OPĆIH UVJETA

1.1 Svrha ovih Općih uvjeta ("Uvjeti") je navesti prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji (ili unutar ugovora o kupoprodaji) sklopljenog između ControlTech d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb kao prodavatelja (u daljnjem tekstu "CT" ili "Prodavatelj") i klijenta te tvrtke kao kupca (u daljnjem tekstu "Kupac").

1.2 Prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora ili okvirnih kupoprodajnih ugovora ili ugovora o isporuci predmeta koji još nisu proizvedeni, kupac uzima u obzir i suglasan je s ovim općim uvjetima. Svako odstupanje od ovih uvjeta, njihovo ažuriranje ili izmjena mogući su samo pod uvjetom da su prethodno dogovoreni između strana. U slučaju neslaganja između kupoprodajnog ugovora i ovih uvjeta, odredbe ovih Općih uvjeta imaju prednost u odnosu na odredbe kupoprodajnog ugovora.

1.3. Ovi uvjeti odnose se samo na korisnike koji: (a) imaju prebivalište, sjedište ili poslovnu adresu u Republici Hrvatskoj, (b) su poduzetnici upisani u registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Poštivanjem ovih uvjeta kupac potvrđuje da ispunjava oba uvjeta navedena u podstavcima a i b.

Pod ovim uvjetima, izrazi imaju sljedeća značenja:
"Prodavatelj": ControlTech d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb
"Kupac": fizička osoba, tvrtka, trgovačko društvo ili druga pravna osoba koja ispunjava i šalje narudžbu za isporuku robe od prodavatelja ili koja je sklopila kupoprodajni ugovor, odnosno okvirni kupoprodajni ugovor o isporuci robe ili ugovor za isporuku predmeta koji se trebaju proizvesti.
"Roba": bilo koji artikl naveden u katalogu prodavatelja ili popratnoj dokumentaciji (kao što je cjenik i sl.), ili usluge povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru.
"Ugovor o kupoprodaji": pisani ugovor o prodaji sklopljen između prodavatelja i kupca ili ugovor o isporuci robe za proizvodnju ili narudžba koju potpisuje kupac i naknadno potvrđuje prodavatelj, a koja se odnosi na isporuku robe, za koju se prodavatelj obvezao predati kupcu, steći vlasništvo nad njom, a kupac se obvezuje preuzeti robu i platiti kupcu ugovorenu cijenu.
"Prava intelektualnog vlasništva": sva nematerijalna prava su autorska i slična prava, prava na baze podataka, prava na dizajn, prava na uzorke, patente, žigove i registraciju domene, pravo na registraciju bilo čega od gore navedenog, pravo na tajnu, know-how, poslovne tajne.
"Narudžbenica" ili "Narudžba" označava svaki pisani ili elektronički nalog koji kupac predaje prodavatelju za isporuku robe, a koji uvijek mora sadržavati: identifikacijske podatke kupca (tvrtku, sjedište, ID, PDV broj, vrstu proizvoda, vrstu oznaka, količinu, datum isporuke). Sve specifikacije i/ili opise bilo koje isporučene robe kako je navedeno u narudžbi, npr. cijena (skup, traženo ili unaprijed dogovoreno), uvjeti plaćanja (obavezni ili unaprijed dogovoreni), način prijevoza (obavezno, postavljeno ili dogovoreno).

 

ČLANAK 2. - PREDMET ISPUNJENJA

Prodavatelj se obvezuje kupcu isporučiti predmet isporuke (robu) naveden u narudžbenici, kupoprodajnom ugovoru i naveden u katalozima prodavatelja ili u ugovoru o isporuci predmeta koji će se tek proizvoditi i prenijeti pravo vlasništva robe na kupca. Kupac se obvezuje preuzeti robu u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu, te platiti ugovorenu cijenu.

 

ČLANAK 3. - UGOVORNA DOKUMENTACIJA

3.1. Kupoprodajni ugovor sadrži uglavnom sljedeće dokumente, prema redoslijedu važnosti:

a) Narudžba, svi dodaci i opisi i specifikacije robe, količine, u pisanom obliku, potpisana od strane kupca i potvrđena od strane prodavatelja.
b) Ove Opće uvjete.
c) Ponudu prodavatelja i pismeno prihvaćanje kupca.

3.2. Naručivanje ili sklapanje ugovora predstavlja suglasnost kupca, da određeni poslovni odnos neće biti reguliran Uvjetima poslovanja kupca, ako ih ima i da prodavatelj neće biti dužan postupiti u skladu s tim Uvjetima poslovanja. U slučajevima kada bi kupac u svojoj narudžbi postavio bilo kakve uvjete ili bi ispunjenje ugovora vezao uz neka druga pravila iz bilo kojih dokumenata, konkretni poslovni odnos regulirat će se ovim Općim uvjetima, osim ako se strane drugačije ne dogovore.

3.3. Svaka promjena kupoprodajnog ugovora može se dogovoriti u pisanom dodatku kupoprodajnom ugovoru ili okvirnom kupoprodajnom ugovoru ili ugovoru o isporuci robe koja tek treba biti proizvedena.

 

ČLANAK 4. - CIJENA, FAKTURIRANJE I UVJETI PLAĆANJA

Cijena
4.1 - (a) Cijene navedene u cjeniku prodavatelja ili u drugoj dokumentaciji prodavatelja su osnovne cijene, ali se mogu dogovoriti drugačije. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena. Za potrebe kupoprodajnog ugovora, navode se samo one cijene koje su navedene u pisanom kupoprodajnom ugovoru (osobito potvrđene u narudžbenici). Narudžba sadrži podatke o konkretnoj transakciji, cijeni, pojedinostima pakiranja, naljepnicama proizvoda, količini robe i roku isporuke.
(b) Prodavatelj može ponuditi popust, čiji iznos ovisi o vrsti i količini isporuke, vrsti kupca, uvjetima plaćanja i jamstvenom roku koji kupac traži. Cijena u cjeniku prikazana je bez PDV-a i naplaćuje se posebno u skladu s važećim zakonima. Troškovi prijevoza i transportnog osiguranja nisu uključeni u cijene. Prodavatelj ih posebno obračunava u visini stvarnih troškova ili u iznosu dogovorenom pismeno u obliku sporazuma s kupcem.
(c) Stranke su suglasne da je kupoprodajni ugovor sklopljen, čak i ako prodavatelj potvrdi samo narudžbu primljenu od kupca za određenu robu.
(d) Cijena navedena u kupoprodajnom ugovoru ili u potvrđenoj narudžbi je ugovorena cijena.

 

ČLANAK 5. - NABAVKA, KVALITETA, PRIJEM I REKLAMACIJE

5.1. Prodavatelj izjavljuje i jamči da su proizvodi tržišne kvalitete i prilagođene izvedbe za uporabu i implementaciju u svrhe za koje će se koristiti, ako je ta svrha opisana u kupoprodajnom ugovoru, u protivnom vrijedi da odgovaraju uobičajenoj kvaliteti, karakteristikama i performansama.

5.2 Kupac će preuzeti robu u skladu sa specifikacijom koju je potvrdio Prodavatelj, bilo u prihvaćenoj potvrdi narudžbe ili u ugovoru. Postupak isporuke mora se obaviti na temelju računa potpisanog od strane kupca.

5.3. Dostava će se temeljiti na paritetu isporuke EXW ili FCA, tj. iz skladišta prodavatelja prema INCOTERMS 2000, osim ako su se strane drugačije dogovorile. U slučaju tzv. „Izravne isporuke“, tj. ako robu kupcu isporučuje dobavljač prodavatelja, primjenjivat će se CIP paritet, odnosno mjesto koje odredi kupac.

5.4. Rizik oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku isporuke robe, odnosno kada kupac preuzme robu i potvrdi primitak. Šteta na predmetu isporuke (robi) koja bi nastala nakon što je rizik oštećenja robe pao na kupca ne utječe na obvezu plaćanja prodajne cijene, ako roba nije oštećena zbog povrede dužnosti prodavatelja.

5.5 U slučaju da prodavatelj ili njegov ugovorni partner organizira ili obavlja prijevoz robe do kupca, to će se učiniti na temelju pojedinačnih uvjeta prijevoza.

5.7 Prodavatelj je dužan isporučiti robu u količini, kvaliteti i izvedbi, kako je navedeno u ugovoru o kupoprodaji, u kvaliteti koja osigurava da je roba prikladna za korištenje u ugovorenu svrhu, normalnu uporabu i da će zadržati svojstva. Prodavatelj odgovara da će roba imati svojstva ugovorena kupoprodajnim ugovorom tijekom jamstvenog roka. Prodavatelj odgovara za štetu (tj. ako roba nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom), ne zadovoljava specifikacije, ne zadovoljava traženu razinu izvedbe, nije ugovorene kvalitete niti primjerena namjeni za koju je namijenjena, ako je takva namjena navedena u kupoprodajnom ugovoru, inače odgovara uobičajenoj namjeni robe u trenutku isporuke kupcu ili unutar jamstvenog roka. Odgovornost za kvalitetu robe podliježe odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

5.8. O vidljivim nedostacima robe (količina, asortiman, oštećenje robe) kupac je dužan obavijestiti prodavatelja najkasnije u roku od tri radna dana od primitka, pisanim putem (također faksom, e-mailom). Međutim, odmah je dužan prijaviti pogreške ako preuzme robu iz trgovine prodavača.

5.9. Proizvodi koje je kupac reklamirao zbog skrivenih nedostataka, unutar jamstvenog roka, moraju se vratiti prodavatelju.
Uz reklamiranu robu, kupac mora prodavatelju u skladu s njegovim zahtjevima,  poslati i "Zapisnik reklamacija" ili druge podatke (dobavljač, shema priključka, klimatski uvjeti i sl.). Prodavatelj je dužan procijeniti prigovor u stručnom odjelu Rockwell Automationa kako bi se utvrdilo je li reklamacija opravdana. Prodavatelj poduzima sve potrebne korake za popravak, zamjenu ili odobravanje popusta na prodajnu cijenu.

5.10. U slučaju da reklamacija ne bude odobrena od strane stručnog odjela Rockwell Automationa, kupac će platiti iznos popravka i povezane troškove (prijevoz, osiguranje i sl.).

 

ČLANAK 6. - UGOVORNE KAZNE I KAMATE

6.1. U slučaju da kupac kasni s plaćanjem računa, prodavatelj ima pravo zaračunati zatezne kamate u iznosu od 0,05% od preostalog iznosa za svaki dan kašnjenja.

6.2 U slučaju da prodavatelj odgodi isporuku robe, kupac ima pravo na ugovornu kaznu koju je dužan platiti prodavatelj u iznosu od 0,05% cijene naručene robe za svaki dan kašnjenja, ali ne više od 5% od cijene naručene robe.

6.3. Kupac ima pravo, u slučajevima opisanim u kupoprodajnom ugovoru, otkazati narudžbu robe koju je prodavatelj potvrdio u pisanom obliku. U tom slučaju kupac je dužan platiti prodavatelju odustajanje (iznos povlačenja) u iznosu od 30% prodajne cijene otkazane robe.

6.4 U slučaju da kupac kasni s preuzimanjem robe u ugovorenom roku, prodavatelj ima pravo zahtijevati plaćanje ugovorne kazne za svaki dan kašnjenja duži od 15 dana od 0,05% za svaki dan kašnjenja vrijednosti isporučene robe (roba nije preuzeta), te time ne gubi pravo na naknadu štete.

 

ČLANAK 7. – JAMSTVA

7.1. Između ostalih jamstava utvrđenih relevantnim obvezujućim zakonskim propisima, prodavatelj jamči isporuku robe po količini, kvaliteti i izvedbi iz kupoprodajnog ugovora te je odgovoran za to da će roba tijekom jamstvenog roka imati svojstva ugovorena kupoprodajnim ugovorom. Prodavatelj daje jamstvo 12 mjeseci od dana primitka, osim ako je drugačije ugovoreno u kupoprodajnom ugovoru. Jamstvo kvalitete preko 12 mjeseci moguće je temeljem posebnog ugovora o produljenju jamstvenog roka.

7.2. Prodavatelj posebno jamči kupcu da količina, kvaliteta i izvedba robe zadovoljavaju sve uvjete kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj također jamči da je roba bez ikakvih nedostataka i da je u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima te da je u skladu s propisima zemlje kupca.

7.3. U jamstvenom roku prodavatelj je dužan, na zahtjev kupca, zamijeniti svu oštećenu robu ili otkloniti nedostatke na način da roba udovoljava uvjetima kupoprodajnog ugovora.

7.4. Jamstvo vrijedi ako je korištenje robe u potpunosti usklađeno s uputama, planovima ugradnje, preporučenim načinom spajanja i ostalim preporukama prodavatelja. Prodavatelj nije odgovoran za robu koja je oštećena zbog nepravilne ugradnje, nepravilnog rukovanja, nepravilnog skladištenja ili nepravilne uporabe proizvoda. Odgovornost prodavatelja uvijek je ograničena  vrijednošću isporučenog proizvoda. Prodavatelj ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu nedostacima isporučenog proizvoda te neizravnu ili posljedičnu štetu nastalu korištenjem proizvoda.

7.5. Strane su se izričito dogovorile da će odgovornost za štetu koja proizlazi iz kvara proizvoda ili rada biti dio naknadne financijske štete, odnosno izgubljene dobiti u slučaju inicijalnog štetnog događaja, te dio svake neto financijske štete, tj. izričito isključuje štetu kojoj ne prethodi šteta na imovini ili zdravlju.
Prodavatelj je dužan kupcu nadoknaditi samo i isključivo iznos dokazane štete koju je kupcu prouzročio izravno prodanim proizvodom, a ne i posljedične štete (izgubljena dobit ili bilo koje druge štete uzrokovane uzročno-posljedičnom vezom s izvornom štetom).
Stranke su se izričito složile i potvrdile da se odredbe članka 1078. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21), neće primjenjivati za svrhe i tumačenje ovog ugovora.

7.6. Ukoliko se utvrdi nedostatak na proizvodu, kupac je dužan  u roku od 24 sata od pronalaska nedostatka, obavijestiti prodavatelja o istom nedostatku radi procjene odgovornosti prodavatelja za reklamaciju. Ako ovaj uvjet nije ispunjen, prodavatelj je dužan osigurati samo dokazanu štetu na prodanom proizvodu, a ne i posljedičnu štetu uzrokovanu nedostatkom proizvoda.

 

ČLANAK 8. - AMBALAŽA I GOSPODARENJE OTPADOM

8.1. Pojedine vrste robe moraju se isporučiti u transportnoj ambalaži i po cijenama navedenim u važećem cjeniku prodavatelja, a na temelju pojedinačnih uvjeta dogovorenih između prodavatelja i kupca.

8.2 Kupac se obvezuje vratiti ambalažu Prodavatelju u roku od šest (6) mjeseci od dana izdavanja računa, neoštećenu i u odgovarajuće skladište Prodavatelja.

8.3 Ukoliko kupac ne vrati ambalažu u navedenom roku, prodavatelj neće biti dužan kupiti ambalažu.

8.4. Prodavač - ControlTech ispunjava svoje obveze na temelju sustava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Ako kupac isporuči robu potrošaču u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine broj 88/15, 78/16,116/17, 14/20, 144/20, 84/21) tada kupac preuzima sve obveze vezane za postupanje s ambalažom i ambalažnim otpadom.

 

ČLANAK 9. - PRIJENOS PRAVA VLASNIŠTVA I PRIDRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

9.1. Pravo vasništva nad robom prenosi se isporukom robe. Isporuka je i trenutak prijenosa rizika štete s prodavatelja na kupca. Prodavatelj ovime izjavljuje i jamči kupcu da ima sva prava na robu koju prodaje te da može neograničeno prenijeti pravo vlasništva na kupca bez prava trećih osoba ili tereta, uključujući jamstva trećih osoba u svezi s kupnjom robe.

 

ČLANAK 10. - PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prodavatelj jamči da će se prava intelektualnog vlasništva i know-how koje kupac posjeduje u skladu sa zakonskim propisima koristiti isključivo za potrebe koje proizlaze iz poslovnog odnosa između kupca i prodavatelja te se obvezuje kupcu vratiti svu dokumentaciju koju je kupac osigurao, a posebno planove, studije i dokumentaciju koju izradi kupac ili njegovi podizvođači za provedbu kupoprodajnog ugovora.

U slučaju da se navedena prava odnose na prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, prodavatelj je dužan osigurati kupcu ostvarivanje tih prava u mjeri potrebnoj za pravilno korištenje robe sukladno kupoprodajnom ugovoru.

 

ČLANAK 11. - POSLOVNA TAJNA

Sve dokumente i sve vrste podataka koje kupac preda prodavatelju ili prodavatelj kupcu, jedan ili drugi mogu opravdano koristiti samo u svrhu realizacije predmeta kupoprodajnog ugovora i mogu biti dostupni trećim osobama samo uz prethodnu pisanu suglasnost relevantne ugovorne strane, pisane izjave navedene treće strane koja se obvezala čuvati ove podatke povjerljivima. Osim toga, prodavatelj i kupac se obvezuju tijekom trajanja poslovnog odnosa voditi računa o postojanju, naravi i uvjetima ugovora o kupoprodaji kao poslovne tajne, kao i nakon isteka ugovora.

 

ČLANAK 12. - VIŠA SILA

Niti jedna strana neće biti odgovorna za nepoštivanje ugovornih obveza ako nepoštivanje rezultira događajem koji se nije mogao očekivati, neizbježnim događajem ili izvan kontrole jedne od strana, te ako ga klijent ne može spriječiti. (Viša sila).

Gospodarska kriza ili promjena općih gospodarskih prilika u zemlji ili inozemstvu neće se smatrati višom silom.

Ugovorna strana koja tvrdi da je na nju utjecala viša sila dužna je odmah obavijestiti drugu ugovornu stranu, upozoriti na neugodne posljedice više sile i, ako je moguće, otkloniti radnje više sile na svojoj strani i pokušati sve da ispuni svoje ugovorne obveze.

 

ČLANAK 13. - POVREDA OBVEZA I RASKID

13.1 Ako kupoprodajnim ugovorom nije drugačije određeno te ako jedna od stranaka ne poštuje odredbe ugovora, jedna strana ima pravo upozoriti drugu stranu da se suzdrži od kršenja ugovora. Ako se povreda ne otkloni u roku od osam (8) dana od dana obavijesti, oštećena strana ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora pisanom obavijesti (raskid ugovora vrijedi od trenutka kada je druga strana obaviještena putem faksa). U slučaju da je odustajanje od ugovora drugačije regulirano kupoprodajnim ugovorom, okvirnim kupoprodajnim ugovorom ili ugovorom o prodaji predmeta koji se tek trebaju proizvesti, ova točka 13.1. se ne primjenjuje.

13.2 Prodavatelj ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor u slučajevima insolventnosti kupca, prisilne nagodbe, promjene u strukturi kapitala, prava upravljanja kapitalom, likvidacije ili stečaja kupca, ako opravdano može očekivati ​​da bi te promjene na  strani kupca mogle uzrokovati ili spriječiti ispunjananje ugovorne obveze na strani kupca i istovremeno na strani prodavatelja.

13.3. Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ako prodavatelj kasni s ispunjavanjem svojih obveza dulje od 21 dan (ova odredba se ne može koristiti ako kupac kasni s ispunjenjem bilo koje obveze iz ugovora ili ovih Općih uvjeta). Raskid mora biti pismen (faks je prihvaćen). Ovaj jednostrani raskid ne oslobađa prodavatelja obveze plaćanja sankcija ugovorenih u ugovoru ili potvrđenoj narudžbi. U takvom slučaju prodavatelj je dužan vratiti kupcu sva sredstva koja je kupac uplatio prodavatelju u svezi s raskinutim ugovornim odnosom.

 

ČLANAK 14. - ODSTUPANJE OD ODREDBA

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta nije u skladu s propisima ili nije izvediva, neće se primjenjivati. Ugovorne stranke će nastojati pronaći odgovarajuće rješenje u pronalaženju izvedivog i zakonitog rješenja.

 

ČLANAK 15. - USKLAĐENOST SA ZAKONOM

Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve napore kako bi osigurao da njegovi dobavljači poštuju sva obvezujuća pravna pravila i druge obveze (uključujući obveze koje proizlaze iz zakona) a koje se odnose na isporuku robe u skladu s ugovorom o prodaji, isporuku robe, skladištenje, testiranje, prijenos vlasništva i slično.

 

ČLANAK 16. - ZDRAVLJE, SIGURNOST I OKOLIŠ

Prodavatelj je dužan poštivati ​​i osigurati da njegovi zaposlenici i zastupnici poštuju relevantne zakone i propise o zdravlju, sigurnosti i zaštiti okoliša.

 

ČLANAK 17. – ODNOS S PARTNERIMA

Ugovor, ili dio Ugovora o kupoprodaji, ne podrazumijeva i ne može se tumačiti kao osnivanje zajedničkog društva, uspostavljanje zajedničkog ulaganja ili uspostavljanje zastupničkog odnosa ili bilo kojeg drugog odnosa slične prirode između stranaka. Stranke u ugovoru o kupoprodaji smatraju se neovisnim ugovaračima i nijednoj strani se ne daje niti obećava pravo odlučivanja o obvezama u ime druge strane.

 

ČLANAK 18. – NADLEŽNOST

Ovi uvjeti su utvrđeni sukladno propisima Republike Hrvatske. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 19. - OSTALE ODREDBE

19.1. Kupoprodajni ugovor, okvirni kupoprodajni ugovor, ugovor o nabavi artikla koji se proizvodi, dokumentacija i ugovori opisani u ovim uvjetima predstavljaju potpuni sporazum između stranaka o predmetu ispunjenja. Kupoprodajni ugovor, uključujući njegove sastavne dijelove, zamjenjuje sve prethodne sporazume između stranaka i stranke potvrđuju da između njih nema drugih sporazuma ili suglasnosti u vezi s kupnjom robe.

19.2. Svaki dodatak, promjena ili sporazum koji se odnosi na odnos između ugovornih strana mora biti u pisanom obliku i potpisan kako bi bio valjan. Sva jamstva, odredbe, prava i obveze ugovornih strana opisane u ovim Uvjetima i koje služe za provedbu kupoprodajnog ugovora, uključujući obvezu koja se odnosi na pouzdanost informacija i naknade, vrijede nakon raskida kupoprodajnog ugovora.
Naslov svakog članka služi kao orijentacija i ne utječe na interpretaciju sadržaja.

 

U Zagrebu, dana 3.1.2022

 

ControlTech d.o.o.

Aleš Havlina
Direktor

 

 

ControlTech d.o.o. - politika otkazivanja i povrata

PDF version

 

Nakon promjene uvjeta i odredbi tvrtke Rockwell Automation, ControlTech d.o.o. je izdao nova pravila i naknade za otkazivanje narudžbi ili povrat proizvoda te će ista pravila i naknade primijeniti od 13. siječnja 2023. Rockwell Automation primjenjuje nova pravila globalno, radi lakšeg planiranja i točnosti pri određivanju datuma isporuke.

 

Otkazivanje narudžbi

Nove narudžbe Rockwell Automation proizvoda od ControlTecha:

  • Sve nove narudžbe koje se otkažu nakon 30 dana od dana kada je narudžba poslana, podliježu naknadi za otkazivanje. Naknada za stavke Rockwell Automation koje su standardni skladišni proizvodi iznosi 18% kataloške cijene proizvoda, a naknada za artikle koji nisu standardni skladišni proizvodi iznosi 25% kataloške cijene proizvoda. Ova se naknada neće naplatiti ako Rockwell Automation produži datum isporuke proizvoda za više od 30 dana nakon predaje narudžbe.

  • Za „Engineered-to-Order“ (ETO) ugovore ili kod ugovora za posebna korisnička rješenja nema promjene politike za takve ugovore. Rockwell Automation će primijeniti naknade koje su navedene u uvjetima ovih ugovora.

 

Povrat proizvoda

Povrat nakon 15. travnja 2024.

Trenutna pravila ostaju na snazi i proširuju se kako slijedi:

Rockwell Automation naknada za povrat proizvoda koji su redovno na zalihama postavljena je na 20%; naknada za proizvode koji nisu redovno na zalihama iznosi 50%.

Povrat se može zatražiti u roku od 60 dana od fakture/pošiljke, umanjen za troškove obnavljanja zaliha. Stvarna kupoprodajna cijena Rockwell Automation bit će vrijednost na temelju koje će se izdati odobrenje. Zahtjevi za povrat izvan ovog vremenskog okvira neće biti odobreni.

Vraćeni proizvod mora biti u skladu s uvjetima za povrat novih proizvoda ili može biti odbijen ili primljen bez izdavanja odobrenja.

Uvjeti za povrat novih proizvoda:

  • Novi proizvod, trenutna serija, u stanju za ponovnu prodaju
  • Nije korišten/ nije napajan; nije instaliran
  • Kutije moraju biti neotvorene
  • Bez fizičkog oštećenja na proizvodu ili originalnom pakiranju
  • Ako je proizvod tvornički zapečaćen, pečat mora biti netaknut
  • Bez ikakvih naljepnica ili oznaka koje nisu od tvrtke Rockwell Automation
  • Nema pisanja na kutiji olovkom ili markerom
  • U originalnoj kutiji sa svom ambalažom, dodacima, kartonskim umetcima, uključujući zaštitne vrećice i omote za elektrostatičko pražnjenje

 

Za povrate proizvoda koji su povezani s problemima kvalitete ili sličnim razlozima za koje je odgovoran Rockwell Automation neće se naplatiti naknada za povrat.