Politika privatnosti | Rockwell Automation distributor | ControlTech

ControlTech doo sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 1C, registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 081409333, PIN (OIB): 89603586600 (u daljnjem tekstu: ControlTech) zalaže se za Vaša prava privatnosti u online svijetu te je posvećen transparentnosti o tehnologijama koje koristi.

Sukladno člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ Uredbe o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: "GDPR“), pri čemu Vam pružamo informacije o tome tko je voditelj obrade, tko su primatelji podataka, koji se podaci obrađuju, u koju svrhu i koji je rok čuvanja obrađenih podataka.

ControlTech djeluje kao voditelj obrade podataka u smislu GDPR-a i stoga ova Politika privatnosti ima funkciju informiranja vas poput posjetitelja naše web stranice o osnovnim postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka, kao i postavljanjem uvjeta korištenja naše web stranice.

ControlTech prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno identificirati, posebno pomoću identifikatora, kao što su ime, prezime, titula, telefon, e-pošta, tvrtka u kojoj ste zaposleni, podaci o lokaciji, IP adresa (u daljnjem tekstu: “Osobni podaci”), u sljedećim slučajevima:

 • kad nas kontaktirate putem e-maila,
 • kad obradimo Vašu prijavu za posao,
 • kad posjetite našu web stranicu i koristite specifične funkcije naše web stranice.

ControlTech neće prikupljati osobne podatke osim ako nam ih dobrovoljno ne dajete, osim određenih osobnih podataka prikupljenih putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad naše web stranice, čiji je prijenos nužan za korištenje internetskih komunikacijskih protokola i neće zahtijevati više informacije koje su potrebne za obavljanje određenih aktivnosti.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

KOLAČIĆI

Kako bismo osigurali ispravno funkcioniranje web stranice ControlTech, na Vaše uređaje možemo pohraniti male datoteke, također poznate kao kolačići. Isto su učinile i mnoge druge web stranice. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu ili mobilnom uređaju dok posjećujete određenu stranicu. Koristeći kolačić, Vaša stranica pamti Vaše radnje i postavke (kao što su prijava, jezik, veličina fonta i druge postavke povezane s prikazom) tijekom dugog vremenskog razdoblja, tako da ih ne morate svaki put ponovno unositi vratite se na stranicu ili pregledavate različite stranice.

Koristimo različite vrste kolačića:

Neophodni kolačići – nužni su za funkcioniranje web stranice koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se web stranica ne može otvoriti ili prikazati bez ovih kolačića. Ovi kolačići se koriste u svrhu prijenosa komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koju korisnik takve usluge izričito zahtijeva. Također, ovi kolačići će nam omogućiti osnovnu analizu web stranice kako bismo unaprijedili rad web stranice putem podataka koji su potpuno anonimizirani, odnosno ne temeljeni na vašim osobnim podacima ili podacima koji se mogu na bilo koji način povezati s vama. Ne trebaju nam ovi kolačići i ne tražimo Vaš pristanak.

Kolačići za analitiku – ovi nam kolačići pomažu da pratimo kako se korisnici kreću i komuniciraju s web-mjestom. Prikupljeni podaci koriste se za pomoć vlasniku web stranice da poboljša web stranicu.

Marketinški kolačići – kolačići ili bilo koji drugi oblik lokalne pohrane koji je potreban za stvaranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na web stranici ili na nekoliko web stranica u slične marketinške svrhe.

Uvijek možete izbrisati kolačiće pohranjene na svojem računalu, čime ćete spriječiti daljnju obradu Vaših osobnih podataka korištenjem takve tehnologije.

 

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Međutim, nakon što ste upotrijebili ove veze da napustite našu stranicu, imajte na umu da nemamo kontrolu nad tim drugim stranicama. Stoga se ne možemo smatrati odgovornim za zaštitu vaše privatnosti na tim drugim web stranicama, a podaci koje dajete prilikom posjete tim web stranicama nisu regulirani ovom Izjavom o privatnosti. Budite oprezni i pogledajte Izjave o privatnosti koje se odnose na ove web stranice.

 

SVRHE i PRAVNI TEMELJ za OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Kada date svoje osobne podatke, ograničavamo obradu osobnih podataka u svrhu za koju su podaci prikupljeni u skladu s odredbama ove Politike privatnosti. Osobne podatke prikupljamo za:

 • najbolji mogući odgovor na Vaše pitanje;
 • izvršenje ugovora o prodaji i/ili uslugama;
 • promicanje naših usluga i izražavanje namjere za sklapanje ugovora;
 • našu internu obradu statističkih podataka;
 • mogućnost slanja publikacija, brošura i drugih promotivnih materijala;
 • ispunjenje naših zakonskih i ugovornih obveza;
 • od legitimnog interesa.

Davanje osobnih podataka za gore navedene svrhe od i. do iv. je dobrovoljno, ali svako odbijanje pružanja takvih podataka može onemogućiti ControlTech da sklopi ugovor s Vama, odgovori na Vaše zahtjeve, pruži Vam usluge, primi i obradi Vašu prijavu i pridržava se zakonskih obveza pod kojima ControlTech podliježe.

 

PRIMATELJI

Vaši osobni podaci mogu se otkriti, u bliskoj vezi s gore navedenim svrhama za:

 • subjekte koji trebaju slati poštu ili e-poštu, uklanjati ponavljajuće informacije s popisa primatelja usluga, analizirati podatke i pružati podršku, pružati korisničke usluge i koji obično rukuju osobnim podacima u ime ControlTech-a kao rukovoditelji obrade, kao što je davatelj usluga u oblaku;
 • subjekte koji održavaju naše IT sustave;
 • osobe koje je ControlTech ovlastio za obradu osobnih podataka, uz odgovarajuću zakonsku obvezu povjerljivosti (zaposlenici ControlTecha);
 • nadležna tijela i javna tijela kada to zahtijeva primjenjivi zakon ili u dobroj vjeri (na primjer, da se pridržavaju odredaba zakona ili sudskih postupaka u vezi s ControlTechom u svrhu zaštite i obrane prava ili imovine ControlTecha ili, u hitnim okolnostima, sigurnost ControlTech klijenata ili javnosti);
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe, samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama obrade.

 

RAZDOBLJE ZADRŽAVANJA PODATAKA

ControlTech će obraditi Vaše osobne podatke samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje gore opisanih ciljeva, osim ako ovim Pravilima nije drugačije određeno. s obzirom na gore navedene svrhe, Vaši osobni podaci će se obrađivati sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete svoju privolu za obradu osobnih podataka.

Uz prethodno navedeno, ControlTech će čuvati Vaše osobne podatke kako je potrebno ili dopušteno u skladu s primjenjivim zakonima.

 

VAŠA PRAVA

ControlTech Vas obavještava da, u skladu s opsegom dopuštenim primjenjivim zakonima, imate pravo zatražiti od ControlTecha pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka, ili ograničenja obrade u vezi s Vašim osobnim podacima, kao i prigovoriti na obradu aktivnosti i podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

 

DODATNE INFORMACIJE i KOMENTARI

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s Politikom privatnosti web stranice ControlTech-a, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca, putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon + 385 1 644 8216.

 

 

Privacy Policy

 

ControlTech Llc. with its registered seat in Zagreb, Slavonska avenija 1C, registered at the Commercial court in Zagreb under the number 081409333, PIN (OIB): 89603586600 (hereinafter: ControlTech) is committed to protecting of your privacy rights in an online world.

Pursuant to Articles 12, 13 and 14 of the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter: the „GDPR“), whereby we provide you the information on who is data controller, who are the recipients of data, which data is processed, for what purpose and what is the retention period for the processed data.

ControlTech acts as a data controller in the sense of the GDPR and therefore this Privacy Policy has a function of informing you like our website visitors about the basic procedures in relation to collecting and processing your personal data, as well as setting the terms and conditions of using our website.

ControlTech collects and processes personal data about you (e.g. information that can directly or indirectly identify you, especially with identifiers, such as, name, surname, title, telephone, email, company where you are employed, location information, IP address (hereinafter: the “Personal Data”), in the following cases:

 • when you contact us over the e-mail,
 • when we process your job application,
 • when you visit our website and use the specific functionality of our website.

ControlTech will not collect Personal Data unless you voluntarily provide it to us, except for certain Personal Data collected through the information systems and programs used for the operation of our website, whose transmission is necessary for the use of internet communication protocols and will not require more information than is necessary for performing certain activities.

 

DATA WE PROCESS

COOKIES

In order to ensure the correct functioning of the ControlTech website, we may store small files on your devices, also known as cookies. The same has been done by many other websites. Cookies are small text files that are stored on a computer or mobile device while visiting a particular site. Using a cookie, your site remembers your actions and preferences (such as sign-in, language, font size, and other preferences related to the display) over a long period of time, so you do not need to re-enter them every time you return to the site or browse its various pages.

We use different types of cookies:

Necessary cookies - they are necessary for the functioning of a website, which cannot function without them. This means that a website cannot be opened or displayed without these cookies. These cookies are used for the purpose of transmitting communication or are necessary to provide an information society service that is explicitly required by the user of such service. Also, these cookies will allow us a basic analysis of the website in order to improve the operation of the website through data that is completely anonymized, ie not based on your personal data or data that can be linked to you in any way. We do not need these cookies and we do not ask for your consent.

Analytics cookies- these cookies helps us that track how users navigate and interact with a website. The information collected is used to help the website owner improve the website.

Marketing cookies - Cookies or any other form of local storage required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.

You can always delete cookies stored on your computer, thus preventing further processing of your personal data using such technology.

 

LINKS TO OTHER WEBSITES

Our website may contain links to other websites. However, once you have used these links to leave our site, you should keep in mind that we have no control over these other sites. Therefore, we cannot be held responsible for protecting your privacy on those other websites and the information you provide when visiting these websites is not governed by this Privacy Statement. You should be careful and refer to the Privacy Statements that apply to these websites.

 

PURPOSES AND LEGAL GROUNDS FOR PERSONAL DATA PROCESSING

When you provide your Personal Data, we limit the processing of Personal Data for the purpose for which the Data has been collected in accordance with the provisions of this Privacy Policy. We collect personal data for:

 • the best possible answer to your question;
 • execution of sales and / or service contracts;
 • promoting our services and expressing intent to enter into contracts;
 • our internal statistical data processing;
 • the possibility of sending publications, brochures and other promotional materials;
 • fulfillment of our legal and contractual obligations;
 • of legitimate interest.

Giving Personal Data for the Purposes i. to iv. above is voluntary, but any refusal to provide such data may disable ControlTech to enter into the contract with you, respond to your requests, provide you with services, receive and process your application, and it adheres to the legal obligations under which ControlTech is subject.

 

RECIPIENTS

Your Personal Data may be disclosed, in close connection with the above purposes to:

 • entities that need to send mail or email, remove recurring information from the list of recipients of services, analyze data and provide support, provide user services, and which typically handle Personal Data on behalf of ControlTech as processing executives, such as a cloud provider;
 • entities that maintain our IT systems;
 • persons authorized by the ControlTech for the processing of Personal Data, subject to the corresponding legal obligation of confidentiality (employees of ControlTech);
 • competent authorities and public authorities when required by applicable law or in good faith (for example, to comply with the provisions of the law or legal proceedings in relation to the ControlTech for the purpose of protecting and defending the rights or property of the ControlTech or, in urgent circumstances, the security of ControlTech clients or the public);
 • business partners for their needs, only in accordance with appropriate legal grounds of processing.

 

DATA RETENTION PERIOD

The ControlTech will process your Personal Data only for the time necessary to achieve the purposes described above unless this Policy otherwise specifies. Given the above-stated purposes, your Personal Data will be processed until you exercise your right to object or until you withdraw your consent for Personal Data processing.

In addition to the foregoing, the ControlTech will keep your Personal Data as required or permitted in accordance with applicable laws.

 

YOUR RIGHTS

The ControlTech informs you that, in accordance with the extent permitted by applicable laws, you have the right to request from the ControlTech access and correction or deletion of Personal Data, or processing limitations related to your Personal Data, as well as to object to processing activities and to file a complaint with the competent supervisory authority (Personal Data Protection Agency). You also have the right to know the recipients or categories of recipients to which your Personal Data was or will be disclosed, especially to recipients in third countries.

 

ADDITIONAL INFORMATION AND COMMENTS

If you have any questions or comments regarding the Privacy Policy of ControlTech's website, you can contact us through our online form, by e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , or by phone + 385 1 644 8216.