Novosti | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Upravljanje s Kinetix 5100 putem Micro820® korištenjem eksplicitne metode slanja poruka

kinetix5100 udfb

Servo pogon Kinetix 5100 može se kontrolirati korištenjem Micro800TM kontrolnih sustava u kombinaciji sa softverom Connected Components Workbench (u daljnjem tekstu CCW). Ovaj članak bavi se mogućnostima upravljanja servo pogonom pomoću kontrolera preko Ethernet sučelja. Konkretno, s modelima Micro820®, Micro850® i Micro870®, možemo koristiti Ethernet funkciju eksplicitne razmjene poruka klase 3 za kontrolu Kinetix 5100 mijenjanjem varijabli izravno u CCW na računalu ili koristiti opciju za proširenje konfiguracije s, na primjer, HMI PanelView800 i tako upravljati servo pogonom izravno na korisničkoj ploči. Druga opcija za upravljanje servo pogonom preko kontrolera iz serije Micro800TM je korištenje funkcije PTO (pulse train output). Ova metoda će biti predstavljena u sljedećem članku.

Izgradnja konfiguracije za metodu eksplicitnog slanja poruka uopće nije komplicirana. U prvom koraku potrebno je konfigurirati IP adrese kontrolera i servo pogona kako bi uređaji bili međusobno vidljivi i povezani. U CCW programu u nekoliko jednostavnih koraka kreiramo novi projekt sa sustavom upravljanja koji imamo na raspolaganju. Kinetix 5100 ne može se dodati u projekt kao sam uređaj, već ćemo koristiti jedan od predefiniranih korisničkih funkcijskih blokova (UDFB), koji omogućuje dvosmjernu komunikaciju i protok naredbi i statusnih podataka samo za Kinetix 5100.

Obrazac UDFB možete vidjeti na slici desno. Vidi se da je servo pogon u ovom slučaju bio u aktivnom stanju jer je izlazna varijabla servo_on imala vrijednost True (1), a varijabla zero_speed vrijednost False (0). Promjenom ulaznih varijabli u lijevom stupcu mijenjaju se izlazne vrijednosti. Tako možemo promijeniti brzinu vrtnje, smjer vrtnje, položaj na kojem se servo pogon treba zaustaviti ili se vratiti za određeni broj unatrag i vratiti na zadani položaj. Sve ove varijable možemo mijenjati u stvarnom vremenu bez potrebe da mijenjamo program i ponovno ga učitavamo u kontrolni sustav.

 

Link:

UDFB Kinetix5100_Micro800 – poveznica za preuzimanje UDFB-a za upravljanje Kinetixom 5100